Jak rozwija się istota ludzka?

Antropologia w stenograficznym przesłaniu jest nauką o człowieku (gr. anthropos – człowiek). Takie rozumienie byłoby niemniej jednak zbyt ogromne. Ograniczona do nauk biologicznych antropologia egzaminuje pochodzenie człowieka, jego rozkwit osobniczy oraz rodowy, zróżnicowanie rasowe. Anali­zując cechy człowieka w kontekście społecznym, wiąże je z warunkami środowiskowymi, uj­muje w sposób przestrzenny i uwzględnia czynnik czasu. Jest w ten sposób bliska geografii. Nasza wiedza na temat pochodzenia człowieka cały czas się wzbogaca, choć w dalszym ciągu dużo zagadnień pozostaje niewyjaśnionych. Niemniej jednak fakty odkrywane przez przedstawicieli rozmaitych sfer naukowych przybliżają nas do godziwego odtworzenia tej drogi. Wiedzę na ten temat sięgamy z badań paleontologicznych i archeologicznych. Znalezisk nie jest dużo oraz są wielokrotnie niekompletne, co sprawia, że ich interpretacje budzą znaczny. Rozległą pomo­cą służą obecnie badania biologii molekularnej, w tym badania porównawcze sekwencji oraz nukleotydów DNA. Poziom podobieństwa DNA zezwala określić stopień pokrewień­stwa systemów, a nawet ogólnikowe miejsce oraz czas powstania. Należałoby wpaść też na domenę internetową psychotronika, gdzie rozwój człowieka jest prezentowany od duchowego aspektu. Różnicowanie się wczesnych hominidów i wyłanianie innowacyjnych odmian było wynikiem zmian środowiskowych, które występowały w tym czasie na obszarze Afryki. Pomału zmieniał się jej klimat, przez co ujmowały się obszary wilgotnych lasów równikowych. Coraz pokaźniejszą powierzchnię zajmowały sawanny porośnięte trawami i pojedynczymi drzewami. We wschodniej Afryce nasilająca się działalność zjawisk tektonicznych doprowadziła do powsta­nia Wielkiego Rowu Afrykańskiego, innymi słowy przebiegającego od Morza Martwego poprzez Morze Czerwone oraz dalej przez Wschodnią Afrykę ryftu. Rozdzielił on populację przedwczesnych naczelnych zamieszkujących Afrykę. Po zachodniej kuli, tam gdzie pozostały wilgotne la­sy równikowe, rozwijały się gorylowate, po wschodniej natomiast, w warunkach znacznie bardziej su­chych, w jakim miejscu pojawiły się sawanny, przyspieszeniu uległ proces rozwoju linii hominidów.

Dodaj komentarz